ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi                                        30-31 Ağustos 2014 Cumartesi-Pazar
ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi                                     16-17 Ağustos 2014 Cumartesi-Pazar
OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi             23-24 Ağustos 2014 Cumartesi-Pazar
 
Tel: 0531 642 46 81 E-posta: info@kariyermuhendislik.net
 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi  

Tarih: 30-31  Ağustos 2014 Cumartesi-Pazar (09.30 - 17.30)

Yer : İ.T.Ü. Maçka Sosyal Tesisleri

 

Eğitimin Amacı:

İlk defa 1987 yılında yayınlanan ISO 9000 Standartları, 1994 yılında, uygulamada karşılaşılan problemler ve yeni ihtiyaçlar göz önüne alınarak revize edilmiş, ancak standardın yapısında ve içeriğinde önemli bir değişiklik yapılmamıştır. 2001 yılı başından itibaren ISO 9001:2008 standartları önemli değişiklikleriyle birlikte geçerlidir. Bu eğitim programının hedefi, katılımcılara Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 9001:2008 Standartlarıyla ilgili bilgileri detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri vererek aktarmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ :

        KALİTE TERİMLERİ

        KALİTE SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ

        SİSTEM STANDARTLARI

        ISO 9001: 2008 STANDARTLARININ YAPISI

        KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ELEMANLARININ AYRINTILI TANITIMI

• Kalite ile ilgili temel kavramlar 
• Denetim Tanımı 
• Denetimlerin amacı 
• Denetim türleri 
• Kalite Sistemi Dokümantasyon Yapısı 
• Standartta Kullanılan Tanımlar 
• Standartların Zaman içindeki gelişimi 
• ISO 9001 Standardının yorumlanması 
• Kalite Yönetim Sistemi 
• Yönetimin sorumluluğu 
• Kaynak yönetimi 
• Ürün gerçekleştirme 
• Ölçüm, analiz ve geliştirme 
• Denetimin Planlanması 
• Denetime Hazırlık ve Soru Listeleri Hazırlanması 
• Denetimin Uygulanması 
• Denetlenenin Dikkat Edeceği Hususlar 
• Açılış Toplantısı 
• Açılış Toplantısı Uygulaması 
• Denetim planı hazırlama 
• Soru listelerinin hazırlanması 
• Denetimin Raporlandırılması 
• Kapanış Toplantısı 
• Belgelendirme Denetiminde Rastlanan Uygunsuzluklar 
• SINAV

 

 

ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

16-17 Ağustos 2014 Cumartesi-Pazar

Tarih: 16-17 Ağustos 2014 Cumartesi-Pazar (09.30 - 17.30)

Yer : İ.T.Ü. Maçka Sosyal Tesisleri

 

EĞİTİMİN AMACI :

Bu eğitim programının hedefi, katılımcılara Çevre Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Standartıyla ilgili bilgileri detaylı olarak ve değişik sektörlerden uygulama örnekleri vererek aktarmaktır.

Çevre Yönetim Sistemi’nin kuruluş­lar­da geliştirilme­si­nin ama­cı;

• Ulu­sal ve/ve­ya ulus­la­ra­ra­sı mev­zu­at­la­ra uyu­mun ar­tı­rıl­ma­sı

• Çev­re­sel per­for­man­sın ar­tı­rıl­ma­sı

• Mar­ket Stra­te­ji­le­ri:

 • Ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet­te avan­taj sağ­la­ma­sı 

 • Fir­ma iti­bar ve pa­zar pa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı

• Ma­li­yet kont­ro­lü­nün geliştirilme­siy­le mas­rafla­rın azal­tıl­ma­sı ve ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı

• Acil du­rum­la­ra (dep­rem,yan­gın, sel vb.) ve ka­za­la­ra kar­şı ha­zır­lık­lı bu­lu­na­rak me­su­li­yet­le so­nuç­la­nan ka­za vb. olay­la­rın azal­tıl­ma­sı

• Kir­li­li­ğin kay­nak­tan başla­ya­rak kont­rol al­tı­na alın­ma­sı ve azal­tıl­ma­sı

• Gir­di mal­ze­me­le­ri ve ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­lan­ma­sı

• İzin ve yet­ki bel­ge­le­ri­nin alın­ma­sı­nın ko­lay­laştı­rıl­ma­sı

• ISO 14001 tüm dün­ya­ca bi­li­nen ve kul­la­nı­lan or­tak bir dil ol­du­ğun­dan glo­bal pa­zar­da ka­bul edi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı

 

EĞİTİM İÇERİĞİ :

 ÇEVRE TERİMLERİ

 ÇEVRE SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ

 ÇEVRE SİSTEM STANDARTLARI

 ISO 14001 STANDARTLARININ YAPISI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ELEMANLARININ AYRINTILI TANITIMI

 ÖRNEK UYGULAMALAR

 

 

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

23-24 Ağustos 2014 Cumartesi-Pazar

Tarih: 23-24 Ağustos 2014 Cumartesi-Pazar (09.30 - 17.30)

Yer : İ.T.Ü. Maçka Sosyal Tesisleri

 

EĞİTİMİN AMACI :

 

Kazaları azaltmak, mevzuata uyum sağlamak ve performansı artırmak için risk yönetimi.

Pek çok kuruluş, değişen yasalara uyum sağlamak ve iş güçlerini korumak amacıyla risk yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi (OHSMS) uygulamaktadır.

 

OHSAS, kuruluşunuzun tutarlı bir şekilde sağlık ve güvenlik risklerini tanımlamasına ve denetlemesine, kaza risklerini azaltmasına, yasalara uyuma yardımcı olmasına ve genel performansı artırmasına olanak sağlayan bir çerçeve sunarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik eder.

 

OHSAS 18001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemleri için uluslararası düzeyde tanınmış bir değerlendirme belirtimidir. Bir üçüncü tarafça belgelenebilecek uluslararası bir standardın bulunmadığı bir boşluğu doldurması için alanında lider ticari kurumlardan ve uluslararası standart ve sertifikasyon kuruluşlarından oluşan seçkin bir kadro tarafından geliştirilmiştir.

 

OHSAS 18001, kuruluşunuzun sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkili bir şekilde karşılayabilmesine yardımcı olmak için ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ :

•OHSAS 18001'in Gelişimi

•OHSAS 18001 'in Avantajları

 •Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları

•OHSAS 18001'in Gereklilikleri

NOT: EĞİTİM KATILIMI SAĞLAMAK İSTEYEN FİRMALARIN KATILMAK İSTEDİĞİ PROGRAMLA İLGİLİ EKTEKİ DOSYADA YER ALAN BÖLÜMLERİ EKSİKSİZ DOLDURDUKTAN SONRA İRTİBAT NUMARASI İLE MAİL YOLUYLA KAYITLARINI BIRAKMALARI GEREKMEKTEDİR.