İşyeri Hekimliği Eğitimi

Temel Eğitim Programı

İşyeri hekimliği kavramı 27 Kasım 2010 Tarih ve 27768 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” Madde 30’da belirtilen esaslara göre uygulanmaktadır. Buna göre (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır.

İşyeri hekimliği temel ve yenileme eğitimlerinden oluşmaktadır. Buna göre temel eğitim alarak belgesini alan işyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz

Katılım Koşulları

Kimler Katılabilir? Kimler işyeri hekimi olabilir? İşyeri hekimliği adayları işyeri hekimliği eğitimi veren kurumlara başvurabilmek için tıp Fakültesi mezunu olmak durumundadır.

Kayıt için istenen belgeler;

Tıp Fakültesi mezuniyetini gösteren diploma veya çıkış belgesinin aslı ve noter onaylı kopyası

Nüfus Cüzdanı aslı

2 adet fotoğraf.

İşyeri Hekimliği Eğitim Programı İçeriği